Saturday, May 31, 2014

(0) Comments

Tàn cuộc Xe, Chốt, 2 Pháo

Fen: 2ca1k3/4P1r1R/4ba3/7Cp/8r/7C1/7n1/9/3p1pp2/3nK4

Friday, May 30, 2014

(0) Comments

The World is flat on the chessboard

The #world is flat in a #chess board. Please enjoy.
Fen: 9/3kaP3/2P1eac2/1P1P3H1/1C1H3h1/1R1h3p1/2p1CRP2/3ppA3/5K3/3Apcrr1

Thursday, May 29, 2014

(0) Comments

A deceptive play game

Just relax before going to bed. That's a deceptive play game.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

Monday, May 26, 2014

(0) Comments

Less vs. More

More but not surely strong, less but not surely weak. 
It depends on where you're standing and your strategic moves.
Đông nhưng chưa chắc đã mạnh, ít nhưng chưa chắc đã yếu. 
Điều này tùy thuộc vào 'bạn đang đứng ở đâu' và sự di chuyển của bạn.
Fen: 2erha3/3ha2P1/er1k5/1c7/9/1cp6/p1p6/1p7/2p6/4K2R1

Monday, May 19, 2014

(0) Comments

Deceptive play - how to prevent aggressive attack

Red is again aggressively attacking Blue by using his Chariot to enter Blue's area.
Blue must be smart and calm down to react.
Quân Đỏ lại tiếp tục hung hăng tiến vào lãnh thổ của Xanh để uy hiếp. 
Bạn là Xanh, hãy nghĩ cách đối phó cho hợp lý nào (^_^)
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR


Monday, May 19, 2014

(0) Comments

One man can get all resolved

Blue is using a lot of his men to bully Red that is only with limited resources.
However, Red is smart enough to be able to react and get the problem resolved.
Xanh dùng lực lượng đông đảo để uy hiếp và bắt nạt Đỏ, tuy nhiên Đỏ đã khôn khéo vận
dụng chiến thuật linh hoạt để giải quyết vấn đề. (^_^)
Fen: 2e2a3/5r3/3aek3/5h3/2cc5/p8/3pR4/3p2p2/2r5h/2p2K3

Sunday, May 18, 2014

(0) Comments

Deceptive play - Same direction Cannons

Red is aggressively attacking Blue by using his Chariot to enter Blue's area. 
Blue must be smart and calm down to react.
Quân Đỏ đang hung hăng tiến vào lãnh thổ của Xanh để uy hiếp. 
Xanh phải bình tĩnh để nghĩ cách đối phó. Bạn là Xanh, hãy nghĩ cách đối phó nào? (^_^)
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

Saturday, May 17, 2014

(0) Comments

Giant Rubber Duck

This is a giant rubber duck to promote for peace and harmony. We love peace. (^_^)
Fen: 2ek5/HrPCc4/5a3/5H3/4R3p/3pP2p1/3p1RPC1/3h4c/4p2r1/5Kh2

Friday, May 02, 2014

(0) Comments

Hu Ronghua vs. Xu Wenxue, 10-10-1997

Hu Ronghua vs. Xu Wenxue in the event Chinese National Championships 1997
Date 10-10-1997
Fen: 2eak4/C1h1a4/9/p7R/1r2H4/P3p4/5c3/4E4/4A4/2EAK4