Monday, May 19, 2014

(0) Comments

Deceptive play - how to prevent aggressive attack

Red is again aggressively attacking Blue by using his Chariot to enter Blue's area.
Blue must be smart and calm down to react.
Quân Đỏ lại tiếp tục hung hăng tiến vào lãnh thổ của Xanh để uy hiếp. 
Bạn là Xanh, hãy nghĩ cách đối phó cho hợp lý nào (^_^)
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR


0 Responses to "Deceptive play - how to prevent aggressive attack"

Post a Comment