Sunday, May 18, 2014

(0) Comments

Deceptive play - Same direction Cannons

Red is aggressively attacking Blue by using his Chariot to enter Blue's area. 
Blue must be smart and calm down to react.
Quân Đỏ đang hung hăng tiến vào lãnh thổ của Xanh để uy hiếp. 
Xanh phải bình tĩnh để nghĩ cách đối phó. Bạn là Xanh, hãy nghĩ cách đối phó nào? (^_^)
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

0 Responses to "Deceptive play - Same direction Cannons"

Post a Comment