Monday, May 26, 2014

(0) Comments

Less vs. More

More but not surely strong, less but not surely weak. 
It depends on where you're standing and your strategic moves.
Đông nhưng chưa chắc đã mạnh, ít nhưng chưa chắc đã yếu. 
Điều này tùy thuộc vào 'bạn đang đứng ở đâu' và sự di chuyển của bạn.
Fen: 2erha3/3ha2P1/er1k5/1c7/9/1cp6/p1p6/1p7/2p6/4K2R1

0 Responses to "Less vs. More"

Post a Comment