Monday, May 19, 2014

(0) Comments

One man can get all resolved

Blue is using a lot of his men to bully Red that is only with limited resources.
However, Red is smart enough to be able to react and get the problem resolved.
Xanh dùng lực lượng đông đảo để uy hiếp và bắt nạt Đỏ, tuy nhiên Đỏ đã khôn khéo vận
dụng chiến thuật linh hoạt để giải quyết vấn đề. (^_^)
Fen: 2e2a3/5r3/3aek3/5h3/2cc5/p8/3pR4/3p2p2/2r5h/2p2K3

0 Responses to "One man can get all resolved"

Post a Comment