Thursday, June 12, 2014

(0) Comments

World Cup 2014 in Brazil

FIFA World Cup 2014 is going to start on Thursday June 12 and end on Sunday July 13.
Which team will win the championship? Let's wait but we can enjoy with the trophy first. 
FIFA World Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7.
Trong thời gian theo dõi, chúng ta hãy thưởng thức thế cờ có hình dạng chiếc cúp này. 
Fen: 4H4/1P2a2P1/1PckraRP1/h1P3p1C/r1p3e1C/1hE3pR1/3p1c3/4E4/4p4/3KHA3

0 Responses to "World Cup 2014 in Brazil"

Post a Comment