Wednesday, July 16, 2014

(0) Comments

An apple a day

An apple a day, keep doctor away. #chessfan #chess #funxiangqi
Ăn một quả táo hàng ngày sẽ giúp giữ gìn sức khỏe và tránh xa phải gặp bác sĩ.
Fen: 5ke2/4a1P2/4PP3/4P4/2eH1PR2/1H2c2p1/1C5p1/1r5c1/2p3r2/3Khp3

0 Responses to "An apple a day"

Post a Comment