Sunday, July 20, 2014

(0) Comments

San Thanh Thủy Tú

7-man #xiangqi puzzle. Can Red win?
Thế cờ thất tử "San Thanh Thủy Tú". Đỏ có thể thắng không nhỉ?
Fen: 3ak1P2/4a4/1R3P2r/4P4/9/9/1CR6/2h6/r5p2/5K3

0 Responses to "San Thanh Thủy Tú"

Post a Comment