Wednesday, August 06, 2014

(0) Comments

Kích phá trung tâm

Useful checkmate. Red first for the win. You have five minutes to get it resolved.
Sát cuộc thực dụng. Đỏ tiên thắng. Bạn có 5 phút để giải? (^_^)
Fen: c2ak4/3Pa4/9/4p4/9/1H7/9/2h6/3pA4/1c2KACR1

0 Responses to "Kích phá trung tâm"

Post a Comment