Friday, August 22, 2014

(0) Comments

Nhượng cửu tử - Thế cờ chấp 9 quân

Good #endgame during weekends. Red first to win. Can you try? #chess #chessfan
Thế cờ hay giải trí cuối tuần. Đỏ tiên thắng. Mời bạn thử sức.
Fen: rheakaehr/9/1c1P1P1c1/p1p1p1p1p/9/9/9/3A1A3/2C3C2/4K4

0 Responses to "Nhượng cửu tử - Thế cờ chấp 9 quân"

Post a Comment