Monday, September 01, 2014

(0) Comments

A brilliant Advisor

If you were Blue, could you make this game Draw? Red go first.
Grand Master Li Lai Qun made it with a brilliant move. Please enjoy.
Nếu bạn cầm quân Xanh, bạn có thể cầm hòa ván này như Lý Lai Quần không? 
Lý Lai Quần đã đi một nước cờ khá hay và nhờ đó đã cầm hòa được ván này. 
Nếu nước đi đó Xanh không đi như vậy, bạn nghĩ xem Xanh có thể cầm hòa được không?
Fen: 4kae2/4a4/4e4/p3h4/1R7/P8/9/4E4/4A4/2E1KA3

0 Responses to "A brilliant Advisor"

Post a Comment