Monday, September 01, 2014

(0) Comments

Who will win?

Who will get the target first but Red has advantages in their first move? 
Ai sẽ đạt được thắng lợi với thế cờ này, nhưng Đỏ có lợi thế đi trước. Mời bạn thử sức.
Fen: 2e2ke2/4P4/3P5/9/9/5Cc1C/5c3/9/4p2p1/5K3

0 Responses to "Who will win?"

Post a Comment