Friday, December 19, 2014

(0) Comments

Useful end game

Useful #endgame. Blue to win in 6 moves. You have 1 minute to solve. #chess #chessfan
Sát cuộc thực dụng. Xanh tiên thắng trong 6 nước. Bạn có 1 phút để giải. (^_^)
Fen: 3k5/1R2P4/4b4/9/1n5r1/9/9/9/3p5/3AKA3

0 Responses to "Useful end game"

Post a Comment