Sunday, January 04, 2015

(0) Comments

Xe song Tốt thắng Xe Pháo Mã

A good #xiangqi #endgame. Red first to win. Please enjoy!
Thế cờ hay. Mời bạn thưởng thức. #chess #chessfan
Fen: 2b1ka3/9/3P5/9/9/P3c3R/4r4/3AB4/1n2A4/3CK1B2

0 Responses to "Xe song Tốt thắng Xe Pháo Mã"

Post a Comment