Thursday, April 30, 2015

(0) Comments

Happy International Labour Day!

Another #xiangqi #quiz for International Labour Day. Enjoy!
Một thế cờ khác chúc mừng ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5. Mời bạn thưởng thức. (^_^) #chess #chessfan
Fen: 9/1PHk3P1/1h4RC1/1P5R1/1ceP3P1/3H3p1/3p3C1/1r1p1K1p1/2r3phc/9

0 Responses to "Happy International Labour Day!"

Post a Comment