Tuesday, December 29, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Useful #xiangqi #endgame. Red to win. Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Tàn cuộc thực dụng với Xe Mã Tốt. Đỏ tiên thắng. Mời bạn thử sức. (^_^) Trích từ: Tàn cuộc Xa Mã Chốt Fen: 3ak4/c3a4/9/4P2N1/6R2/9/9/4B4/4K4/2BA1r3 Answer: http://bit.ly/1LqlAYq
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment