Thursday, February 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

English: opening puzzle. Do you know the name of this opening? Chinese is also OK. Trắc nghiệm thế trận. Bạn có biết thế trận này tên là gì không? Tiếng Anh và tiếng Hoa càng tốt? (^_^) #xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess #xiangqiopenings #openings Answer: http://bit.ly/1jmljK6
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment