Thursday, February 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1QGXSKM Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame like a machine ~ Spielmann Hãy chơi khai cuộc như sách vở, trung cuộc như nhà ảo thuật, và tàn cuộc như một cái máy. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment