Thursday, February 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Thế cờ: Nhị Quan Trảm Tướng Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 1P1ak4/4a4/e1C1e4/9/2p3HRR/9/4P4/9/1r1p1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/1Ra4MEU
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment