Friday, March 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1WOhD1I Becoming successful at Chess allows you to discover your own personality. That's what I want for the kids I teach ~ Saudin Robovic Trở nên thành công trong lĩnh vực cờ sẽ khám phá ra tính cách cá nhân của bạn. Đó là lý do tôi mong muốn ở những đứa trẻ mà tôi chỉ dạy. #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment