Friday, March 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Inspire #quote http://ift.tt/1pRVh4G It's not the situation, but whether we react (negative) or respond (positive) to the situation that's important.~Zig Ziglar Tình huống như thế nào không quan trọng mà quan trọng là cách chúng ta phản ứng lại một cách tiêu cực hay tích cực với tình huống đó.
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment