Wednesday, April 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ngon nhào vô! Thân ta tự tại giữa trùng vây Các chú có ngon nhào vô đây Không binh không lính ta chấp hết Thành bại hay không đôi tay này!
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment