Sunday, July 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Can draw? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Hòa được không? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Fen: 2R6/3ka4/4b4/9/3r5/9/9/9/5K3/4C1B2 Answer: http://bit.ly/29mdMuY
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment