Monday, July 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#English #Vietnamese Saying, http://ift.tt/2aaYZz8 If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut. ~ Albert Einstein (1879 - 1955), Observer, Jan. 15, 1950 Nếu A là thành công trong cuộc đời, vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồm giữ miệng. #danhngon #danhngoncuocsong #quote
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment